Male
Ashim (1) Ashim (2) Ashim (3) Ashim (4) Dayaram (1) Dayaram (2) Dayaram (3) Dayaram (4) Debojit (1) Debojit (2) Debojit (3) Debojit (4) Diptesh (1) Diptesh (2) Diptesh (3) Diptesh (4) Md riyaz (1) Md Riyaz (5) Md Riyaz (6) Md Riyaz (7) Mrityunjay (1) Mrityunjay (2) Mrityunjay (3) Mrityunjay (4) Palash (1) Palash (2) Palash (3) Palash (4) Pallab (1) Pallab (2) Pallab (3) Pallab (4) Prasenjit (1) Prasenjit (2) Prasenjit (3) Prasenjit (4) Raja (1) Raja (2) Raja (3) Raja (4) Rintu (1) Rintu (2) Rintu (3) Rintu (4) Rudra (1) Rudra (2) Rudra (3) Rudra (4) Samar (1) Samar (2) Samar (3) Samar (4) Samiran (1) Samiran (2) Samiran (3) Samiran (4) Sanjeev (1) Sanjeev (2) Sanjeev (3) Sanjeev (4) Soham (1) Soham (2) Soham (3) Soham (4) Somnath (1) Somnath (2) Somnath (3) Somnath (4) Soumalya (1) Soumalya (2) Soumalya (3) Soumalya (4) Sourav (1) Sourav (2) Sourav (3) Sourav (4) Sourav Paul (1) Sourav Paul (2) Sourav Paul (3) Sourav Paul (4) Subhro (1) Subhro (2) Subhro (3) Subhro (4) Sudip (1) Sudip (2) Sudip (3) Sudip (4) Sujit (1) Sujit (2) Sujit (3) Sujit (4) Tamal (1) Tamal (2) Tamal (3) Tamal (4) Chandan (1) Chandan (2) Chandan (3) Chandan (4) Debetra (1) Debetra (2) Debetra (3) Debetra (4) Kiran (1) Kiran (2) Kiran (3) Kiran (4) Kritidip (1) Kritidip (2) Kritidip (3) Kritidip (4) Nurul (1) Nurul (2) Nurul (3) Nurul (4) Pradip (1) Pradip (2) Pradip (3) Pradip (4) Rajesh (1) Rajesh (2) Rajesh (3) Rajesh (4) Roni (1) Roni (2) Roni (3) Roni (4) Saumik (1) Saumik (2) Saumik (3) Saumik (4) Srinath (1) Srinath (2) Srinath (3) Srinath (4) Sudarshan (1) Sudarshan (2) Sudarshan (3) Sudarshan (4) Suryadeb (1) Suryadeb (2) Suryadeb (3) Suryadeb (4) Suvam (1) Suvam (2) Suvam (3) Suvam (4) Tapan (1) Tapan (2) Tapan (3) Tapan (4) Arghadeep (1) Arghadeep (2) Arghadeep (3) Arghadeep (4) Arnab (1) Arnab (2) Arnab (3) Arnab (4) Avik (1) Avik (2) Avik (3) Avik (4) Barun (1) Barun (2) Barun (3) Barun (4) Hasanullah (1) Hasanullah (2) Hasanullah (3) Hasanullah (4) Hrishikesh (1) Hrishikesh (2) Hrishikesh (3) Hrishikesh (4) Nimai (1) Nimai (2) Nimai (3) Nimai (4) Nur Alam (1) Nur Alam (2) Nur Alam (3) Nur Alam (4) Sabirul (1) Sabirul (2) Sabirul (3) Sabirul (4) Sandip (1) Sandip (2) Sandip (3) Sandip (4) Subhradeep (1) Subhradeep (2) Subhradeep (3) Subhradeep (4) Suman (1) Suman (2) Suman (3) Suman (4) Suvendu (1) Suvendu (2) Suvendu (3) Suvendu (4) Suvo (1) Suvo (2) Suvo (3) Suvo (4) Tanmoy (1) Tanmoy (2) Tanmoy (3) Tanmoy (4) alakesh_1 alakesh_2 alakesh_3 alakesh_4 amit Sarkar_1 amit Sarkar_2 amit Sarkar_3 amit Sarkar_4 Avijit (1) Avijit (2) Avijit (3) Avijit (4) Avik (1) Avik (2) Avik (3) Avik (4) Biswanath (2) Biswanath (3) Biswanath (4) Biswanath Goutam mondal (1) Goutam mondal (2) Goutam mondal (3) Goutam mondal (4) Partha (1) Partha (2) Partha (3) Partha (4) Sandip Dey (1) Sandip Dey (2) Sandip Dey (3) Sandip Dey (4) Sayantan (1) Sayantan (2) Sayantan (3) Sayantan (4) Shubhankar (1) Shubhankar (2) Shubhankar (3) Shubhankar (4) Soumen (1) Soumen (2) Soumen (3) Soumen (4) Spondon (1) Spondon (2) Spondon (3) Spondon (4) Swarnendu (1) Swarnendu (2) Swarnendu (3) Swarnendu (4) Tapas (1) Tapas (2) Tapas (3) Tapas (4) Abhisek (1) Abhisek (2) Abhisek (3) Abhisek (4) Papai (1) Papai (2) Papai (3) Papai (4) Somnath 2 Somnath 3 Somnath 4 Somnath Surjendu (1) Surjendu (2) Surjendu (3) Surjendu (4) Anubhab (1) Anubhab (2) Anubhab (3) Anubhab (4) Arpan (1) Arpan (2) Arpan (3) Arpan (4) Palash (1) Palash (2) Palash (3) Palash (4) Abhijit Sarkar (1) Abhijit Sarkar (2) Abhijit Sarkar (3) Abhijit Sarkar (4) Avijit Chakraborty (1) Avijit Chakraborty (2) Avijit Chakraborty (3) Avijit Chakraborty (4) Bikram (1) Bikram (2) Bikram (3) Bikram (4) Farhad (1) Farhad (2) Farhad (3) Farhad (4) Prosenjit Singha (1) Prosenjit Singha (2) Prosenjit Singha (3) Prosenjit Singha (4) Rabi Roy (1) Rabi Roy (2) Rabi Roy (3) Rabi Roy (4) Soumen (1) Soumen (2) Soumen (3) Soumen (4) Sudip (1) Sudip (2) Sudip (3) Sudip (4) Suvam (1) Suvam (2) Suvam (3) Suvam (4) Abir HAlder (1) Abir HAlder (2) Abir HAlder (3) Abir HAlder (4) Bijoy Chatterjee (1) Bijoy Chatterjee (2) Bijoy Chatterjee (3) Bijoy Chatterjee (4) Dibyendu (1) Dibyendu (2) Dibyendu (3) Dibyendu (4) Mrinal (1) Mrinal (2) Mrinal (3) Mrinal (4) Rahul (1) Rahul (2) Rahul (3) Rahul (4) Samit (1) Samit (2) Samit (3) Samit (4) Sayan (1) Sayan (2) Sayan (3) Sayan (4) Anish Sen (1) Anish Sen (2) Anish Sen (3) Anish Sen (4) Goutam (1) Goutam (2) Goutam (3) Goutam (4) Krishanu (1) Krishanu (2) Krishanu (3) Krishanu (4) Moloy (1) Moloy (2) Moloy (3) Moloy (4) Nirmalya (1) Nirmalya (2) Nirmalya (3) Nirmalya (4) Rabi Kumar (1) Rabi Kumar (2) Rabi Kumar (3) Rabi Kumar (4) Shanu Biswas (1) Shanu Biswas (2) Shanu Biswas (3) Shanu Biswas (4) Aranya (1) Aranya (2) Aranya (3) Aranya (4) Arup (1) Arup (2) Arup (3) Arup (4) Bikram (1) Bikram (2) Bikram (3) Bikram (4) Debabrata (1) Debabrata (2) Debabrata (3) Debabrata (4) Gourav (1) Gourav (2) Gourav (3) Gourav (4) Krishnendu (1) Krishnendu (2) Krishnendu (3) Krishnendu (4) Lakhan (1) Lakhan (2) Lakhan (3) Lakhan (4) Pravas (1) Pravas (2) Pravas (3) Pravas (4) Samrat (1) Samrat (2) Samrat (3) Samrat (4) Sk Muntazauddin (1) Sk Muntazauddin (2) Sk Muntazauddin (3) Sk Muntazauddin (4) Some Nath (1) Some Nath (2) Some Nath (3) Some Nath (4) Soumen (1) Soumen (2) Soumen (3) Soumen (4) Suvendu (1) Suvendu (2) Suvendu (3) Suvendu (4) Arit (1) Arit (2) Arit (3) Arit (4) Arpit Mallick (1) Arpit Mallick (2) Arpit Mallick (3) Arpit Mallick (4) Debendra Samanta (1) Debendra Samanta (2) Debendra Samanta (3) Debendra Samanta (4) Mithun (1) Mithun (2) Mithun (4) Mithun 3 Partha Kr Das (1) Partha Kr Das (2) Partha Kr Das (3) Partha Kr Das (4) Partha Mandal (1) Partha Mandal (2) Partha Mandal (3) Partha Mandal (4) Pramit (1) Pramit (2) Pramit (3) Pramit (4) Pritam Saha (1) Pritam Saha (2) Pritam Saha (3) Pritam Saha (4) Sandip Ghosh (1) Sandip Ghosh (2) Sandip Ghosh (3) Sandip Ghosh (4) Sanjit (1) Sanjit (2) Sanjit (3) Sanjit (4) Santanu (1) Santanu (2) Santanu (3) Santanu (4) Sanu (1) Sanu (2) Sanu (3) Sanu (4) Saurabh Chakraborty (1) Saurabh Chakraborty (2) Saurabh Chakraborty (3) Saurabh Chakraborty (4) Soumya (1) Soumya (2) Soumya (3) Soumya (4) Subhadeep (1) Subhadeep (2) Subhadeep (3) Subhadeep (4) Subhanil Nayek (1) Subhanil Nayek (2) Subhanil Nayek (3) Subhanil Nayek (4) Sumanta (1) Sumanta (2) Sumanta (3) Sumanta (4) Surajit Saha (1) Surajit Saha (2) Surajit Saha (3) Surajit Saha (4) Tapas saha (1) Tapas saha (2) Tapas saha (3) Tapas saha (4) Tapendu (1) Tapendu (2) Tapendu (3) Tapendu (4) Abhishek Naskar (1) Abhishek Naskar (2) Abhishek Naskar (3) Abhishek Naskar (4) Amit Das (1) Amit Das (2) Amit Das (3) Amit Das (4) Debabrata (1) Debabrata (2) Debabrata (3) Debabrata (4) Gopal Shaw (1) Gopal Shaw (2) Gopal Shaw (3) Gopal Shaw (4) Jeet Das (1) Jeet Das (2) Jeet Das (3) Jeet Das (4) Joy Chakraborty (1) Joy Chakraborty (2) Joy Chakraborty (3) Joy Chakraborty (4) Mannan (1) Mannan (2) Mannan (3) Mannan (4) Ranadip (1) Ranadip (2) Ranadip (3) Ranadip (4) Sams Ali Boksh (1) Sams Ali Boksh (2) Sams Ali Boksh (3) Sams Ali Boksh (4) Saumik Aditya (1) Saumik Aditya (2) Saumik Aditya (3) Saumik Aditya (4) Shilajit (1) Shilajit (2) Shilajit (3) Shilajit (4) Sk Hasibul (4) Sk Hasibul (5) Sk Hasibul (6) Sk Hasibul (7) Sk Nazim (1) Sk Nazim (2) Sk Nazim (3) Sk Nazim (4) Sk Nobinawas (1) Sk Nobinawas (2) Sk Nobinawas (3) Sk Nobinawas (4) Soumobrata (1) Soumobrata (2) Soumobrata (3) Soumobrata (4) Sourav Sarkar (1) Sourav Sarkar (2) Sourav Sarkar (3) Sourav Sarkar (4) Subhajit Datta (1) Subhajit Datta (2) Subhajit Datta (3) Subhajit Datta (4) Sushanta Gope (1) Sushanta Gope (2) Sushanta Gope (3) Sushanta Gope (4) Suvankar (1) Suvankar (2) Suvankar (3) Suvankar (4) Swapan (1) Swapan (2) Swapan (3) Swapan (4) Swarup (1) Swarup (2) Swarup (3) Swarup (4) Amar Acharjya (1) Amar Acharjya (2) Amar Acharjya (3) Amar Acharjya (4) Ayan Raha (1) Ayan Raha (2) Ayan Raha (3) Ayan Raha (4) Bhaskar (1) Bhaskar (2) Bhaskar (3) Bhaskar (4) Onkar (1) Onkar (2) Onkar (3) Onkar (4) Pratik Saha (1) Pratik Saha (2) Pratik Saha (3) Pratik Saha (4) Saumitra (1) Saumitra (2) Saumitra (3) Saumitra (4) Shibam (1) Shibam (2) Shibam (3) Shibam (4) Sourav Das (1) Sourav Das (2) Sourav Das (3) Sourav Das (4) Sudip Ganguly (1) Sudip Ganguly (2) Sudip Ganguly (3) Sudip Ganguly (4) Sudipto (1) Sudipto (2) Sudipto (3) Sudipto (4) Surojit Das (1) Surojit Das (2) Surojit Das (3) Surojit Das (4) Anirudha (1) Anirudha (2) Anirudha (3) Anirudha (4) Debangan (1) Debangan (2) Debangan (3) Debangan (4) Habib (1) Habib (2) Habib (3) Habib (4) Krishno (1) Krishno (2) Krishno (3) Krishno (4) Sankar (1) Sankar (2) Sankar (3) Sankar (4) Sharabh (1) Sharabh (2) Sharabh (3) Sharabh (4) Subhamoy (1) Subhamoy (2) Subhamoy (3) Subhamoy (4) Koushik (1) Koushik (2) Koushik (3) Koushik (4) Tanmoy Dey (1) Tanmoy Dey (2) Tanmoy Dey (3) Tanmoy Dey (4) Adarsha (1) Adarsha (2) Adarsha (3) Adarsha (4) Amit (1) Amit (2) Amit (3) Amit (4) Amiya (1) Amiya (2) Amiya (3) Amiya (4) Nagesh (1) Nagesh (2) Nagesh (3) Nagesh (4) Nandan (1) Nandan (2) Nandan (3) Nandan (4) Prabal (1) Prabal (2) Prabal (3) Prabal (4) Prasenjit (1) Prasenjit (2) Prasenjit (3) Prasenjit (4) Raju (1) Raju (2) Raju (3) Raju (4) Sandip (1) Sandip (2) Sandip (3) Sandip (4) Sumon (1) Sumon (2) Sumon (3) Sumon (4) Sunny (1) Sunny (2) Sunny (3) Sunny-1 Sushovon (1) Sushovon (2) Sushovon (3) Sushovon (4) Amarnath-(1)b Amarnath-(2)b Amarnath-(3)b Amarnath-(4)b Bikram-(1)b Bikram-(2)b Bikram-(3)b Bikram-(4)b Kushal-(1)b Kushal-(2)b Kushal-(3)b Kushal-(4)b Parthapratim-(1)b Parthapratim-(2)b Parthapratim-(3)b Parthapratim-(4)b Pratik-Saha-(1)b Pratik-Saha-(2)b Pratik-Saha-(3)b Pratik-Saha-(4)b SAM_0207b SAM_0316b SAM_0340b SAM_0425b SAM_0767b SAM_0773b SAM_0808b SAM_0826b SAM_1357b SAM_1432b SAM_1573b SAM_1592b SAM_1667b SAM_1717b SAM_1742b SAM_1884b SAM_3531b SAM_3552b SAM_3611b SAM_3717b SAM_3725b SAM_3801b SAM_3596b SAM_3639b SAM_3811b SAM_3892b SAM_4063b SAM_4112b SAM_4552b SAM_4728b SAM_4745b SAM_4625b SAM_4559b SAM_4637b SAM_4693b SAM_4477b SAM_4755b SAM_4796b SAM_4861b SAM_5050b SAM_5972b SAM_6008b SAM_6074b SAM_6086b SAM_6326b SAM_6435b SAM_6520b SAM_6315b SAM_7895b SAM_7717b SAM_7735b SAM_7758b SAM_7878b SAM_7957b SAM_8017b SAM_8042b SAM_8433b SAM_8491b SAM_8793b SAM_8808b SAM_9890b SAM_9981b SAM_0128b SAM_0158b Sayan-Paul-(1)b Sayan-Paul-(2)b Sayan-Paul-(3)b Sayan-Paul-(4)b Somnatha-Bhattacharya-(1)b Somnatha-Bhattacharya-(2)b Somnatha-Bhattacharya-(3)b Somnatha-Bhattacharya-(4)b Tapas-(1)b Tapas-(2)b Tapas-(3)b Tapas-(4)b 5x7-(5)b 5x7-(9)b SAM_6718b SAM_6692b SAM_3061b SAM_3158b SAM_3208b SAM_3208b SAM_5911b SAM_5937b SAM_5964b SAM_5964b SAM_6237b SAM_6285b SAM_6393b SAM_6393b Abhranil1 Abhranil2 Abhranil3 Abhranil4 Abir1 Abir2 Abir3 Abir4 Amit1 Amit2 Amit3 Amit4 Animesh1 Animesh2 Animesh3 Animesh4 Arindam Das1 Arindam Das2 Arindam Das3 Arindam Das4 Atanu1 Atanu2 Atanu3 Atanu4 Buddhadeb1 Buddhadeb2 Buddhadeb3 Buddhadeb4 Dipankar1 Dipankar2 Dipankar3 Dipankar4 Kaju1 Kaju2 Kaju3 Kaju4 Mohan1 Mohan2 Mohan3 Mohan4 Paban1 Paban2 Paban3 Paban4 Pintu1 Pintu2 Pintu3 Pintu4 Pratik1 Pratik2 Pratik3 Pratik4 Pravakar1 Pravakar2 Pravakar3 Pravakar4 Rahul1 Rahul2 Rahul3 Rahul4 Santu1 Santu2 Santu3 Santu4 Sarfaraz1 Sarfaraz2 Sarfaraz3 Sarfaraz4 Sougata1 Sougata2 Sougata3 Sougata4 Souvik Samanta1 Souvik Samanta2 Souvik Samanta3 Souvik Samanta4 Souvik1 Souvik2 Souvik3 Souvik4 Subhashish1 Subhashish2 Subhashish3 Subhashish4 Subrata1 Subrata2 Subrata3 Subrata4 Sunil1 Sunil2 Sunil3 Sunil4 Supriyo Das1 Supriyo Das2 Supriyo Das3 Supriyo Das4 Supriyo Ghosh1 Supriyo Ghosh2 Supriyo Ghosh3 Supriyo Ghosh4 Tarunjyoti1 Tarunjyoti2 Tarunjyoti3 Tarunjyoti4
 
 
Home l About l Dance l Modeling l Acting l Male l Female l Child l Aged Person l Aged Person l Portfolio Making l Faculty
Successful Students l Enquiry l Contact
Copyright@2013 www.s-etc.com, Powered by - || Privacy Policy || Sitemap